Algemene voorwaarden Efulfilment Europe B.V.

Artikel 1 – Definities

Waar gebruikt in deze voorwaarden, hebben de volgende termen de betekenis die hieronder wordt gegeven.

Werkzaamheden: alle werkzaamheden, inclusief lossen, ontvangst, opslag, lossen, laden, voorraadbeheer, montage, orderafhandeling, orderpicken, verzendklaar maken, facturatie, informatie-uitwisseling en beheer, transport al dan niet door derden, en afronding van douaneaangiften met betrekking tot goederen.

Overeenkomst: de tussen Efulfilment en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door Efulfilment te verrichten werkzaamheden, waarvan deze Voorwaarden deel uitmaken.

Hulppersonen: alle personen – niet zijnde de ondergeschikten van Efulfilment – die door Efulfilment worden gebruikt bij de uitvoering van de Activiteiten.

Werkdagen: alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen zoals erkend in het land of de regio waar de activiteiten plaatsvinden.

Opdrachtgever: degene die aan Efulfilment een opdracht voor de uitvoering van de werkzaamheden geeft en met wie laatstgenoemde de overeenkomst sluit.
Conditions: the conditions applicable to the Agreement, including these conditions dated

Februari 2020 en herziene versies.

Levering: de handeling waardoor Efulfilment de zeggenschap over de Goederen overgeeft en de Klant of een derde partij de controle over de Goederen kan uitoefenen, of, indien Efulfilment een transportverplichting is aangegaan, de handeling waardoor Efulfilment, met de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van een vervoerder, geeft de controle over de Goederen aan deze over.

Efulfilment: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Almere, Nederland en kantoorhoudende aan de Radioweg 4, 1324 KW Almere, Nederland, ingeschreven bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 68240082, zijnde de partij die de Overeenkomst met de Klant sluit en de partij onder wiens titel de Activiteiten worden uitgevoerd.

Efulfilment Center: de ruimte (s) waar de Activiteiten plaatsvinden.

Overmacht: alle omstandigheden die een gedreven (logistieke) dienstverlener niet had kunnen vermijden en waarvan hij de gevolgen niet had kunnen voorkomen. Overmacht omvat, maar is niet beperkt tot, brand, explosie en overstromingen als gevolg van natuurrampen, evenals de gevolgen daarvan.

Freight Forwarding: het vervoer van de Goederen namens de Klant door een of meer vervoerders onderworpen aan een of meer passende transportovereenkomsten.

Zaken: de zaken die door of namens Opdrachtgever aan Efulfilment of haar Hulppersonen ter beschikking worden gesteld met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst.

Ontvangst: de handeling waarbij de Klant, met de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring van Efulfilment of zijn Hulppersonen, de controle over de Goederen overdraagt aan deze laatste.

Voorraaddiscrepantie: een onverklaarbaar verschil tussen de fysieke voorraad en de voorraadadministratie van Efulfilment, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, juridische en feitelijke handelingen met betrekking tot de uit te voeren activiteiten, voor zover deze niet onderworpen zijn aan dwingend recht. Eventuele tegenstrijdige voorwaarden of voorschriften van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk door Efulfilment aanvaard. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen partijen, ook nadat de overeenkomst niet meer van kracht is.

2. Efulfilment is gerechtigd Hulppersonen in te schakelen bij de uitvoering van de Activiteiten, tenzij schriftelijk anders met Opdrachtgever overeengekomen. Ondergeschikten of hulppersonen die aansprakelijk worden gehouden in verband met de uitvoering van activiteiten namens Efulfilment kunnen zich beroepen op alle clausules met betrekking tot de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid zoals bepaald in deze voorwaarden.

3. Indien Efulfilment een transportverplichting is aangegaan, zal de relatie tussen partijen, overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden, onderworpen zijn aan (verplichte) verdragen, statuten en voorschriften, de bepalingen van de vervoersdocumenten en, in het geval van binnenlands wegvervoer in Nederland.

4. Alle overeenkomsten, offertes, instructies met betrekking tot opslag, bewaring, behandeling en levering van goederen worden schriftelijk vastgelegd.

5. Mondelinge of telefonische communicatie of regelingen binden Efulfilment alleen indien zij onmiddellijk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 3 – Verplichtingen van Efulfilment

Efulfilment is verplicht:

1. de Ontvangst van de overeengekomen Goederen direct of indirect af te nemen op de overeengekomen plaats, tijd en op de overeengekomen wijze, mits deze goed verpakt zijn, vergezeld van de vereiste documenten en dat de Goederen ter beschikking zijn gesteld aan Efulfilment of haar Hulppersonen;

2. verantwoordelijkheid te nemen voor het laden, stuwen en lossen in het Efulfilment Center en de ontvangst en vrijgave van Goederen, tenzij deze, naar het oordeel van Efulfilment of haar Hulppersonen, zo’n gevaar of hinder vormen dat dergelijke activiteiten niet van Efulfilment kunnen worden geëist. of zijn hulppersonen;

3. in overleg met en in opdracht van Opdrachtgever meerwerk te verrichten, indien zulks redelijkerwijs van Efulfilment te verwachten is;

4. schade en ontbrekende zaken met betrekking tot ontvangen Goederen zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Opdrachtgever te melden en instructies te vragen voor verdere actie;

5. om de deugdelijkheid en geschiktheid van de materialen die bij haar activiteiten worden gebruikt te garanderen;

6. de Goederen af te leveren in dezelfde staat als waarin ze zijn ontvangen of als alternatief in de overeengekomen staat;

7. de geheimhouding jegens derden in acht te nemen met betrekking tot alle feiten en informatie die uitsluitend bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verkregen, met uitzondering van informatie die bij wet aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt en informatie-uitwisseling met derden als onderdeel van de normale bedrijfsvoering.

8. om de Activiteiten met betrekking tot de Goederen te laten plaatsvinden in het Efulfilment Center zoals overeengekomen met de Klant;

(i) als er geen specifiek Efulfilment Center is overeengekomen, staat het Efulfilment vrij om een geschikte ruimte te kiezen en Goederen tussen geschikte ruimtes te verplaatsen;
(ii) Indien een specifiek Efulfilment Center is overeengekomen, is Efulfilment gerechtigd de Goederen in overleg met de Klant te verplaatsen indien dit wenselijk is met het oog op een goede bedrijfsvoering en / of een goede uitvoering van de Activiteiten. De Klant mag zijn toestemming voor het verplaatsen van Goederen niet weigeren indien de nieuwe ruimtes vergelijkbaar of beter zijn;

De verplaatsing van Goederen als bedoeld in dit artikel 8 van dit artikel komt voor rekening van Efulfilment, tenzij een dergelijke verplaatsing vereist is:

(i) in het belang van de opdrachtgever, of in diens opdracht, en / of;
(ii) is het gevolg van omstandigheden waarvoor Efulfilment niet aansprakelijk is, en / of;
(iii)is het gevolg van omstandigheden die in redelijkheid niet voor risico en / of rekening van Efulfilment zijn, en / of;
(iv) is het gevolg van voorschriften en / of instructies van de bevoegde autoriteiten;
Het transport in verband met de verplaatsing van Goederen vindt plaats onder de in artikel 2 lid 3 van deze Voorwaarden genoemde voorschriften.

9. Efulfilment zal alle redelijke maatregelen nemen, ook die welke niet rechtstreeks voortvloeien uit de Overeenkomst, om de belangen van de Klant en zijn Goederen te beschermen. Efulfilment zal – indien mogelijk – vooraf overleggen met de Klant. Indien geen tijdig voorafgaand overleg mogelijk is, zal Efulfilment de maatregelen nemen die zij in het belang van de Cliënt passend acht en de Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

10. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met de Klant, is Efulfilment niet verplicht een verzekering af te sluiten voor de Activiteiten en / of de Goederen.

11. Efulfilment zal, tenzij anders overeengekomen, de Klant en, voor het risico van laatstgenoemde, zijn aangewezen personen toegang verlenen tot die plaatsen waar de Goederen zich tijdens kantooruren op Werkdagen bevinden, op voorwaarde dat:

(i)het verzoek tot inzage wordt te zijner tijd schriftelijk bij Efulfilment ingediend;
(ii) de Klant stemt in met toezicht door Efulfilment;
(iii) de keuring vindt plaats volgens de bedrijfsregels van Efulfilment; en
(iv) de informatie die de Klant tijdens de inspectie heeft verkregen met betrekking tot andere in de ruimte (n) aanwezige Goederen wordt niet met derden gedeeld.

Eventuele kosten in verband met de keuring zijn voor rekening van Opdrachtgever;

Artikel 4 – Gevolgen van niet-nakoming van verplichtingen door Efulfilment

Indien Efulfilment voortdurend toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen als bedoeld in artikel 3 hierboven, kan de Klant, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade overeenkomstig artikel 5 hieronder, de Overeenkomst ontbinden (ontbinden) met onmiddellijk effect, geheel of gedeeltelijk, na:

(i) het dienen van Efulfilment binnen acht (8) dagen vanaf het moment dat de Klant op de hoogte was of redelijkerwijs had kunnen zijn van de handeling of nalatigheid die aanleiding gaf tot de klacht, maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de diensten waren verleend, met een aangetekende brief of deurwaardersexploot met de redenen waarom Efulfilment in gebreke is gebleven, met een minimumtermijn van 30 (dertig) dagen voor nakoming; en
(ii) Efulfilment heeft bij het verstrijken van bovengenoemde termijn de verplichtingen nog niet nagekomen.

Opdrachtgever heeft dit recht niet indien het verzuim, gezien zijn bijzondere aard of ondergeschikt belang, de ontbinding (ontbinding) van de Overeenkomst en de gevolgen daarvan niet rechtvaardigt.

Artikel 5 – Aansprakelijkheid van Efulfilment

1.Efulfilment is, behoudens overmacht en onverminderd de overige bepalingen van deze voorwaarden, aansprakelijk voor schade aan en / of verlies van de goederen die zich heeft voorgedaan tijdens de periode van ontvangst tot levering. Efulfilment is niet en zal niet aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen door Opdrachtgever van enige verplichting van laatstgenoemde op grond van de Overeenkomst (en) en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden.

2. De aansprakelijkheid van Efulfilment in geval van transport is gemaximaliseerd binnen de aansprakelijkheidslimiet die is vastgesteld voor de relevante transportmodaliteit, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Efulfilment is niet aansprakelijk voor enige schade voor zover Efulfilment aantoont dat de schade het gevolg kan zijn van het ontbreken of gebrekkig zijn van de verpakking van de Goederen die gezien hun aard en wijze van transport deugdelijk verpakt had moeten zijn. Indien in het geval van wegtransport door Efulfilment de Goederen niet in ontvangst worden genomen op / op de overeengekomen plaats, tijd en wijze, is de aansprakelijkheid voor eventuele resulterende schade beperkt tot tweemaal de vrachtkosten zoals overeengekomen voor het wegtransportgedeelte.

3. Elke aansprakelijkheid is afhankelijk van het feit dat de Klant Efulfilment een laatste termijn geeft die niet door Efulfilment wordt vervuld, indien een dergelijke termijn nog steeds relevant kan zijn.

4.Met betrekking tot alle andere activiteiten die geen wegtransport zijn, is de aansprakelijkheid van Efulfilment voor schade aan of verlies van de Goederen beperkt tot het bedrag dat Efulfilment aan de Klant in rekening brengt per evenement of reeks evenementen met één en dezelfde oorzaak van schade.

5. Eventuele door Efulfilment te betalen vergoeding voor schade aan of verlies van de Goederen zal nooit meer bedragen dan de waarde van de Goederen zoals door de Klant gestaafd. Indien geen onderbouwing wordt gegeven, is de waarde gebaseerd op de gebruikelijke marktprijs voor Goederen van dezelfde aard en kwaliteit, van toepassing op tijd en plaats van Ontvangst.

6. Behoudens het bepaalde in artikel 5, lid 10, is de aansprakelijkheid van Efulfilment voor enige andere schade dan schade aan en / of verlies van de Goederen beperkt tot het door Efulfilment aan de Klant te factureren bedrag per evenement of reeks van evenementen. met dezelfde oorzaak van schade, met dien verstande dat als Efulfilment douaneformaliteiten vervult of als fiscaal vertegenwoordiger optreedt, Efulfilment niet aansprakelijk is voor enige schade, tenzij de Klant bewijst dat dergelijke verliezen het gevolg zijn van schuld of nalatigheid van Efulfilment .

7. Aan Efulfilment verbonden personen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. De Klant vrijwaart Efulfilment en alle met Efulfilment verbonden personen voor alle aanspraken van derden waarvoor de aansprakelijkheid van Efulfilment beperkt is. De vergoeding dekt ook gerelateerde kosten en uitgaven.

8. De totale aansprakelijkheid van Efulfilment is te allen tijde beperkt tot het laagste van (i) het door Efulfilment aan de Klant te factureren bedrag per gebeurtenis of reeks van evenementen met één en dezelfde oorzaak van schade of (ii) EUR 10.000 (tienduizend euro) . De enige uitzondering op deze maximale aansprakelijkheid is in geval van opzet (opzet) en / of bewuste roekeloosheid van Efulfilment.

9. Eventuele voorraadverschillen moeten tot uiting komen in een registratie van de fysieke voorraad, die ten minste eenmaal per jaar en op het moment dat de overeenkomst eindigt voor rekening van de opdrachtgever moet worden uitgevoerd.

10. Eventuele tekorten en overschotten worden met elkaar verrekend. Efulfilment kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor voorraadverschillen indien en voor zover, rekening houdend met de berekening die is gebruikt bij de registratie van de voorraad, het tekort (ontbrekende items) eventuele overschotten met ten minste 1% (één procent) van het aantal behandelde goederen overschrijdt de overeenkomst elk jaar. Efulfilment zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke wijziging in zijn voorraadadministratie die niet het gevolg is van de Ontvangst en vrijgave van Goederen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat deze voorwaarden ook de aansprakelijkheid van Efulfilment voor voorraadverschillen regelen, inclusief de aansprakelijkheidslimieten zoals beschreven in dit artikel 5.

11. Efulfilment aanvaardt geen aansprakelijkheid voor winstderving, gevolgschade en immateriële schade, ongeacht de oorzaak.

12. Alle aanspraken in verband met de Overeenkomst worden na 12 (twaalf) maanden voorgeschreven (verjaren) en vervallen (vervallen) na 18 (achttien) maanden.

13. De termijnen waarnaar in clausule 5.12 hierboven wordt verwezen, beginnen – in geval van algemeen of gedeeltelijk verlies, schade, vertraging of voorraadverschillen – op de eerste van de volgende dagen:

(i) de dag waarop de Goederen door Efulfilment zijn of hadden moeten worden geleverd; of
(ii) de dag waarop Efulfilment het verlies, de beschadiging of het bestaan van het voorraadverschil aan de klant heeft gemeld.

14. Als Efulfilment aansprakelijk wordt gehouden door derden, waaronder een overheidsinstantie, gaan de termijnen als bedoeld in artikel 5.12 hierboven in op de eerste van de volgende dagen:

(i) de dag waarop Efulfilment door deze derde aansprakelijk wordt gehouden;
(ii) de dag waarop Efulfilment aan de vordering tegen Efulfiment heeft voldaan.

15. Indien Efulfilment of een door Efulfilment ingeschakelde derde bezwaar heeft gemaakt of in beroep is gegaan tegen een claim, gaan de termijnen genoemd in artikel 5.12 in op de dag na de dag waarop de beslissing op bezwaar en / of beroep onherroepelijk is geworden.

16. Voor alle andere claims beginnen de termijnen bedoeld in artikel 5.12 op de dag waarop ze verschuldigd zijn.

17. De termijnen genoemd in artikel 5.12 gaan voor alle vorderingen met betrekking tot de Overeenkomst in ieder geval in op de dag volgend op de dag waarop de Overeenkomst is geëindigd.

18. Efulfilment kan zich niet beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking zoals bepaald in dit artikel in het geval van opzet of ernstige roekeloosheid van Efulfilment.

Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever

De klant is verplicht:

1. om Efulfilment onverwijld alle informatie en documenten te verstrekken met betrekking tot de Goederen en de behandeling daarvan, waarvan hij weet of zou moeten weten dat deze van belang zijn voor Efulfilment, tenzij de Klant kan bewijzen dat Efulfilment dergelijke informatie in zijn bezit heeft of zou moeten hebben. De Klant garandeert de juistheid van de verstrekte informatie en dat de verstrekte instructies en Goederen in overeenstemming zijn met de huidige wet- en regelgeving;

2. om de overeengekomen Goederen, in deugdelijke verpakking, op de afgesproken plaats, tijd en wijze ter beschikking te stellen aan Efulfilment of haar Hulppersonen, vergezeld van een vrachtbrief voor het wegvervoer (indien nodig) en alle andere wettelijk overeengekomen en / of vereiste documenten;

3. verantwoordelijkheid te nemen voor het laden, stuwen en lossen van goederen, tenzij:
(i) artikel 3 lid 2 is van toepassing; of
(ii) partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen; of
(iii) anderszins voortvloeit uit de aard van het voorgenomen transport, rekening houdend met de toepasselijke Goederen en voertuigen;

4. om Efulfilment en haar ondergeschikten en / of hulppersonen op hun / hun eerste verzoek te vrijwaren voor claims van derden buiten contract voor enige schade of financieel verlies, op welke manier dan ook gerelateerd aan de uitvoering van deze of afzonderlijke A (a) overeenkomst (en) en de daarop toepasselijke C (c) -bepalingen, inclusief claims op basis van productaansprakelijkheid en / of intellectuele eigendomsrechten. Deze vrijwaringsverplichting is van toepassing indien de Klant niet voldoet aan enige verplichting die hem bij wet, deze Voorwaarden of de Overeenkomst is opgelegd, of indien de schade of het financiële verlies wordt veroorzaakt door omstandigheden die onder het risico van de Klant vallen;

5. instaan voor de Goederen en apparatuur die het ter beschikking stelt van Efulfilment of haar Hulppersonen;

6. om, naast de overeengekomen vergoeding, alle andere kosten die hieruit voortvloeien of afzonderlijke A (a) -overeenkomst (en) en de daarop toepasselijke C (c) -bepalingen onmiddellijk te vergoeden;

7. de kosten van inspecties, vervolgwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden en lozing van afvalstoffen die voortvloeien uit de uitvoering van deze of afzonderlijke A (a) -overeenkomst (en) en de daarop van toepassing zijnde C (c) -onderscheidingen onverwijld te vergoeden;

8. de Goederen op eigen kosten te verzekeren;

9. bij beëindiging van de Overeenkomst, om de Goederen die zich bij Efulfilment of haar Hulppersonen bevinden, uiterlijk op de laatste Werkdag vóór de einddatum van de Overeenkomst in ontvangst te nemen en deze te verwijderen, na betaling van alle aan Efulfilment verschuldigde bedragen en van eventuele gelden waarvan op dat moment bekend is dat die verschuldigd zal zijn. De Klant kan volstaan met het verstrekken van door Efulfilment passend geachte zekerheid voor al hetgeen de Klant na beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is, voor zover bekend en / of redelijkerwijs door Efulfilment in te schatten;

10. vertrouwelijkheid jegens derden in acht te nemen met betrekking tot alle feiten en informatie die uitsluitend bij de uitvoering van de overeenkomst zijn verkregen, met uitzondering van informatie die bij wet aan de bevoegde autoriteiten moet worden verstrekt en informatie-uitwisseling met derden als onderdeel van de normale bedrijfsvoering ; en

11. de Goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en / of te verwijderen, indien deze naar het oordeel van Efulfilment een zodanig gevaar of hinder vormen dat van Efulfilment niet kan worden geëist dat zij deze langer in bewaring houden; In afwijking van het bepaalde in artikel 3 lid 2 zal het vrijgeven en laden van Zaken door of namens Opdrachtgever en voor zijn rekening en risico plaatsvinden.

12. Indien Goederen en / of activiteiten onderhevig zijn aan overheidsvoorschriften, waaronder douane-, accijnzen- en belastingregels, zal de Klant Efulfilment onverwijld alle informatie en documenten verstrekken die laatstgenoemde nodig heeft om aan genoemde voorschriften te voldoen.
13. The provision of information and/or documents to Efulfilment, as required for the performance of formalities as stipulated by the aforementioned government regulations, entails an instruction to that effect. Efulfilment all times reserves the right whether or not to fulfil such instruction.

14. De Klant verklaart en garandeert uitdrukkelijk (welke verklaringen en garanties geacht worden door de Klant elke dag te worden herhaald voor de duur van de Overeenkomst) dat:

(i) het is en blijft de niet-betwiste juridische en uiteindelijk gerechtigde van de Goederen;
(ii) de Goederen zijn niet het onderwerp van enige claim, strafrechtelijk of regelgevend onderzoek of juridische procedures;
(iii) alle eigendomsrechten en eigendomsrechten op de Goederen zullen worden vastgesteld en geverifieerd door de Klant en het wordt erkend en begrepen dat Efulfilment geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid heeft met betrekking tot tegenstrijdige claims die voortvloeien uit een geschil dat de eigendomsrechten of eigendomsrechten op de Goederen betwist ;
(iv) het is bevoegd om de voorwaarden van de Overeenkomst te accepteren en deze niet alleen voor zichzelf te sluiten, maar ook als agent voor en namens alle andere (rechts) personen die geïnteresseerd zijn of kunnen worden in de Goederen; en

(v) het is niet contractueel of handelend als consument bij het aangaan van een Overeenkomst.

Artikel 7 – Gevolgen van het niet nakomen van de verplichtingen door de opdrachtgever

1. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6 hierboven, kan Efulfilment, onverminderd haar recht op schadevergoeding, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, nadat zij de Klant daarvan in kennis heeft gesteld. schriftelijk een eindtermijn van minimaal 7 (zeven) dagen voor nakoming. Efulfilment kan, indien het geven van een dergelijke laatste termijn haar operationele belangen onevenredig zou schaden, de Overeenkomst ook beëindigen zonder een dergelijke laatste termijn te verstrekken.

2. Efulfilment is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien de opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6 niet nakomt. Dit opschortingsrecht kan ook worden ingeroepen tegen de schuldeisers van de opdrachtgever. De Klant mag zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst of voorwaarde niet opschorten.

3. Indien de Klant zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6 niet nakomt, heeft Efulfilment – naar eigen goeddunken – het recht om:

(i)de Goederen verplaatsen naar andere ruimtes voor risico en rekening van de Klant, en / of;
(ii) de particuliere of openbare verkoop van de goederen voor rekening van de klant tot stand brengen na het verstrijken van 14 (veertien) dagen na schriftelijke kennisgeving aan de klant en kennisgeving van de voorgenomen verkoop, zonder dat verdere formaliteiten vereist zijn; en / of
(iii) de Goederen achter te laten of te vernietigen als het waarschijnlijk is dat de verkoopkosten van de Goederen hoger zullen zijn dan de opbrengst ervan, of als er, ondanks een redelijke poging daartoe door Efulfilment, geen koper kan worden gevonden, waarbij de kosten van het verlaten of vernietigen zullen worden voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

1. De klant is aansprakelijk voor alle schade aan het Efulfilment Center en / of het eigendom van Efulfilment, zijn hulppersonen, zijn ondergeschikten en zijn andere klanten, evenals voor persoonlijk letsel veroorzaakt door de klant, zijn goederen, inclusief de verpakking van haar Goederen, haar Hulppersonen, ondergeschikten en alle andere personen die volgens haar instructies handelen.

2. De Klant is jegens Efulfilment aansprakelijk voor alle verliezen, waaronder boetes, rentelasten, boetes en verbeurdverklaringen, met inbegrip van de gevolgen van het niet (tijdig) wissen van douanedocumenten als gevolg van onder meer de onjuistheid, onzorgvuldigheid of onvolledigheid van de instructies en de informatie en / of door de opdrachtgever verstrekte documenten, het niet (tijdig) ter beschikking stellen van de zaken op de afgesproken tijd, plaats en wijze alsmede het niet (tijdig) verstrekken van documenten en / of instructies.

3. De Klant is jegens Efulfilment aansprakelijk voor alle verliezen die voortvloeien uit het niet nakomen van zijn verplichtingen uit hoofde van deze of afzonderlijke overeenkomst (en) overeenkomst (en) en de daarop toepasselijke C (s) -bepalingen.

4. De Klant zal Efulfilment de boete vergoeden die is opgelegd als gevolg van overbelasting bij wegvervoer.

Artikel 9 – Overige

1. Efulfilment mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opzegtermijn opzeggen (opzeggen) indien de Klant:

(i) geheel of in belangrijke mate stopt met het uitoefenen van zijn beroep of bedrijf;
(ii) de beschikkingsbevoegdheid over haar kapitaal of een aanzienlijk deel daarvan verliest;
(iii) zijn status als rechtspersoon verliest, wordt geliquideerd of feitelijk wordt geliquideerd;
(iv) failliet wordt verklaard;
(v) een schikking aanbiedt in plaats van faillissement;
(vi) surséance van betaling aanvraagt;
(vii) de beschikkingsbevoegdheid van haar Goederen of een aanzienlijk deel daarvan verliest als gevolg van beslag door derden;
(viii) niet voldoet aan zijn verplichtingen als bedoeld in artikel 6.

Artikel 10 – Klachten

1. Indien de Goederen door Efulfilment worden afgeleverd zonder dat de geadresseerde en / of Opdrachtgever de toestand daarvan in aanwezigheid van Efulfilment heeft bepaald, worden de Goederen geacht in goede staat te zijn geleverd, behoudens tegenbewijs.

2. Indien de Goederen door Efulfilment worden geleverd zonder dat de geadresseerde en / of de Klant Efulfilment schriftelijke voorbehouden hebben verstrekt waarin de algemene aard van verlies of beschadiging van de Goederen wordt gespecificeerd, zijn de Goederen,
(i) in geval van verlies of zichtbare schade, uiterlijk op het moment van Levering;
(ii) in geval van schade die aan de buitenkant niet zichtbaar is, binnen de wettelijk voorgeschreven termijn voor de transportmodaliteit gekozen voor de Levering of, bij gebrek aan een (wettelijke) afspraak, binnen vijf Werkdagen na Levering,
geacht te zijn afgeleverd in goede staat, behoudens tegenbewijs. De dag van levering is niet inbegrepen bij het bepalen van de bovengenoemde termijnen.

3. In het geval van binnenlands transport worden de Goederen als verloren beschouwd indien ze niet zijn geleverd binnen 30 dagen na de dag waarop ze voor transport zijn geaccepteerd en het onbekend is waar ze zich bevinden.

Artikel 11 – Betalingsvoorwaarden

1. Alle door Opdrachtgever aan Efulfilment verschuldigde bedragen worden betaald binnen de overeengekomen termijn, waarbij indien geen termijn is overeengekomen een termijn van 14 (veertien) dagen na factuurdatum geldt. Het niet in acht nemen van deze term wordt als verzuim beschouwd.

2. Alle bedragen en prijzen worden berekend op basis van de door opdrachtgever verstrekte gegevens. In geval van wijzigingen in het bedrag of de specificaties van de activiteiten en / of goederen, behoudt Efulfilment zich het recht voor prijsaanpassing. Efulfilment verplicht zich tegelijkertijd om de Klant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is te informeren over de noodzakelijke prijsaanpassing.

3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in dit artikel genoemde termijn enig verschuldigd bedrag heeft betaald, is hij wettelijke (handels) rente verschuldigd overeenkomstig artikel 6: 119a of artikel 6: 119 BW, berekend uit het vervaldatum tot de datum van volledige betaling.

4. Efulfilment is gerechtigd de hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en worden gesteld op 15% (vijftien procent) van de vordering met een minimum van € 150, – (honderdvijftig euro).

5. De Klant zal Efulfilment te allen tijde vergoeden voor bedragen die door de overheid worden geheven of geheven in verband met deze of afzonderlijke A (a) -overeenkomst (en) en de daarop toepasselijke C (c) -bepalingen.

6. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van Efulfilment alle gewenste zekerheid stellen voor al hetgeen de opdrachtgever aan Efulfilment verschuldigd is of is verschuldigd. Deze verplichting bestaat ook indien de opdrachtgever zelf reeds zekerheid voor betaling heeft gesteld.

7. De Klant heeft niet het recht om de betaling op te schorten, noch om vorderingen of kosten te verrekenen met bedragen die te wijten zijn aan Efulfilment met betrekking tot deze of afzonderlijke A (a) -overeenkomst (en) en de C (c) -bepalingen die daarop van toepassing zijn of met andere kosten ten laste van de Goederen.

8. Alle bedragen waarnaar in dit artikel wordt verwezen, zijn onmiddellijk opeisbaar en komen in aanmerking voor verrekening door Efulfilment in geval van de omstandigheden genoemd in artikel 7 van deze Voorwaarden.

Artikel 12 – Beveiliging

1. Efulfilment heeft het recht om iedereen de vrijgave te weigeren van Goederen, documenten en gelden die Efulfilment in het kader van de Overeenkomst bezit of zal verkrijgen.

2. Efulfilment kan een retentierecht uitoefenen met betrekking tot alle Goederen, documenten en gelden die het bezit of zal verkrijgen als zekerheid voor alle claims die Efulfilment heeft of zal hebben op de Klant en / of de eigenaar van de Goederen, ook met respect voor op claims die geen verband houden met die goederen.

3. Een pandrecht (pand van pand) wordt zoveel mogelijk van rechtswege ingesteld op alle Goederen, documenten en gelden die Efulfilment in het kader van de Overeenkomst heeft of zal houden als zekerheid voor alle aanspraken die Efulfilment heeft of zal hebben op de Klant en / of de eigenaar van de Goederen.

4. Efulfilment kan iedere partij die, namens de Klant, Goederen aan Efulfilment toevertrouwt voor de uitvoering van Activiteiten, beschouwen als een door de Klant gemachtigde partij om een ​​pandrecht op die Goederen te vestigen.

5. Indien er een geschil ontstaat over de afwikkeling van het verschuldigde bedrag of indien dit bedrag niet onmiddellijk kan worden berekend, zal de klant of de partij die levering eist, op verzoek en verkiezing van Efulfilment onmiddellijk dat deel van het verschuldigde bedrag waarover de overeenkomst bestaat, betalen en zekerheid voor betaling van de betwiste rest, waarvan het bedrag nog niet is bepaald.

6. De verkoop van enig onderpand vindt plaats voor risico en rekening van de opdrachtgever op de door de wet bepaalde wijze of vindt plaats door onderhandse verkoop indien partijen daarmee instemmen.

7. De Klant zal op eerste verzoek van Efulfilment zekerheid stellen voor door Efulfilment betaalde of te betalen kosten aan derden of overheidsinstanties en voor alle andere kosten die Efulfilment heeft gemaakt of verwacht te maken namens de Klant, inclusief vrachtkosten , havenheffingen, rechten, belastingen en premies.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting

Op alle rechtsbetrekkingen met Efulfilment is Nederlands recht van toepassing. Ieder geschil zal in eerste aanleg worden voorgelegd aan de Rechtbank Amsterdam.